Herb
Start Kontakt Dodaj do ulubionych
BIP Świercze     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
logo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
pkw
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Portal mapowy
BIP
Eurorenoma
Narodowy Spis Powszechny 2011
Powrzechny Spis Rolny 2010
Witryna obywatelska
pokrzywnica info Niezależny Portal Informacyjny
Zielone mosty narwi
Modr
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
KRUS
logoPKSPKPTotalizator SportowyPogoda
urząd przyjaznymediom i społeczeństwu
Aktualności
 
ROLNICY !
2015-08-27
ROLNICY !
Przypominamy, że 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                                                                              
 
Wznowienie naboru wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym
2015-08-26
Wznowienie naboru wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym
UWAGA ROLNICY ! W związku z przedłużającą się suszą informuję o wznowieniu naboru wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Rolnicy, którzy do tej pory nie złożyli wniosków mogą je składać wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Świercze w terminie do dnia 30 września 2015 roku (środa) . Przed wypełnieniem należy zapoznać się z treścią wniosku, wymaganymi załącznikami. Wypełnić wszystkie wymagane pola. Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 13. Komisja, zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, szacuje straty w uprawach do chwili zbioru plony głównego. Wójt Gminy Świercze /-/ Adam Misiewicz Zobacz też:  Susza na
 
UWAGA - ZAKAZ PODLEWANIA
2015-08-21
UWAGA - ZAKAZ PODLEWANIA
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Świercze z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągów gminnych Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 139) w związku z występującą bezdesz
 
2015-08-19
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Świercze ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny /ofertowy/ na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świercze: oznaczonej nr 82/10 o powierzchni 1,2400 ha położonej  w miejscowości Gaj, Księga Wieczysta OS1U/00021545/1. Działka rolna z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Użytek klasy V (park podworski) porośnięty cennym drzewostanem z usytuowanym pomnikiem przyrody. Na działce znajdują się fundamenty po drewnianym dworku i budynek gospodarczy. Działka uzbrojona w wodociąg i energię elektryczną. Cena wywoławcza - 191 000 zł Wysokość wadium - 19 100 zł Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest odciążona hipoteką ani innymi ciężara
 
Tania administracja
2015-08-19
Tania administracja
                                       „WSPÓLNOTA” – Pismo Samorządu Terytorialnego przedstawia corocznie opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego rankingi/zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. W numerze 16/2015 z sierpnia 2015 r. ukazał się ranking za rok 2014 – wydatki na administrację publiczną . Pod uwagę zostały autor wziął wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z 
 
Zaproszenie - Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi
2015-08-18
Zaproszenie - Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi
ZAPROSZENIE Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne z lokalną społecznością  pt. ,,Warsztaty dialogu społecznego organizowane dla  mieszkańców gmin obszaru LGD Zielone Mosty Narwi” dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkanie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem i wyznaczeniem obszarów wsparcia finansowego w ramach nowej Lokal
 
2015-08-17
Informacja o sporządzonym spisie osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
  Wójt Gminy Świercze informuje, że w związku z ogłoszonym referendum ogólnokrajowym  zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku, został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum, który jest udostępniony do wglądu na wniosek osób zainteresowanych w Urzędzie Gminy Świercze, pokój nr 10 w dniach od 17 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 r.
 
950 – lecie GOŁĘBI
2015-07-22
950 – lecie GOŁĘBI
           11 lipca 2015 roku mieszkańcy Gołębi zorganizowali obchody 950 – lecia swojej miejscowości. Wójt Adam Misiewicz i radny Jerzy Dębski przekazali okolicznościowe życzenia  od władz Gminy Świercze. Gołębie są najstarszą miejscowością w naszej gminie, pojawiającą się w Akcie z dnia 11 kwietnia 1065 roku, mocą którego król Bolesław Śmiały uposażył klasztor benedyktynów w Mogilnie szeregiem dóbr, a między innymi wsią Gołębie położoną koło Kluczkowa pod Nasielskiem. Nadto Gołębie to pierwsza Gmina datowana od 1807 roku, później z siedzibą w Klukowie, ostatecznie zniesiona dopiero w 1954 roku. Od roku Gołębie znów powróciły, jako sy
 
2015-07-15
Susza na terenie Gminy Świercze
W związku z wystąpieniem suszy na terenie naszej gminy w okresie od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. jest możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Świercze w terminie do dnia 24 lipca 2015r. (piątek). Pobierz: wniosek o szacowanie szkód
 
2015-07-13
Zakaz wejścia do lasu odwołany
 Z dniem 11 lipca 2015 roku odwołuje się zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Pułtusk, zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk z dnia 10 lipca 2015 roku ( podstawa: zarządzenie nr 19/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk ).
 
2015-07-09
Sprostowanie informacji przekazanej przez ks. Wojciecha Wiśniewskiego w Ogłoszeniach parafialnych w Klukowie w dniu 05 lipca 2015 roku
         Ks. Wojciech Wiśniewski w dniu 05 lipca 2015 roku poruszył w Ogłoszeniach parafialnych sprawę dofinansowania montażu monitoringu wizyjnego przy kościele w Klukowie używając nazwisk radnych Jerzego Dębskiego i Wiesława Adamiaka, jednocześnie dokonał manipulacji  treścią pisma jakie złożyliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. Pismo to nie było skargą jak wskazał ksiądz. Było jedynym pismem jakie złożyliśmy, a w swojej wypowiedzi proboszcz sugerował, że wpływało wiele skarg. Naszą intencją nie była chęć zablokowania przeznaczonych środków na dofinansowanie monitoringu, chcieliśmy mieć pewność, że decyzje podejmowane
 
2015-07-09
Postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy
W ostatnim czasie wiele emocji budzą wszczęte postępowania   administracyjne w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Z przykrością stwierdzam, że inicjatorzy spontanicznych protestów nie zadają sobie trudu do rzetelnego przedstawienia sprawy, bazując na stwierdzeniach wyrwanych z kontekstu i nie potwierdzonych opiniach. W pierwszej kolejności ustosunkuję się do samych treści zawartych w pismach kierowanych do Wójta i Rady Gminy. Na początek aby choć trochę zapoznać się z tematyką lokalizacji elektrowni wiatrowych odsyłam wszystkich do zapoznania się z pełnym tekstem Pisma Departamentu Zdrowia Publicznego z dnia 27 lutego 2012 roku na które powołują się autorzy „protestu” oraz Pi
 
2015-07-08
Odpady na cmentarzu parafialnym w Klukowie
        Wójt Gminy jest jedynym organem władnym do egzekwowania utrzymania porządku i czystości. Na obszarze naszej gminy wielokrotnie na wniosek mieszkańców prowadzone były postępowania dotyczące usunięcia zalegających odpadów z konkretnych nieruchomości, zwykle kończące się na wezwaniu do uprzątnięcia. Jednak w sprawie cmentarza w Klukowie powstało wiele nie potrzebnych i krążących fałszywych informacji, które wymagają sprostowania na bazie faktów jakie miały miejsce i dokumentów.       Pod koniec marca 2015 roku do Urzędu Gminy zgłosili się zbulwersowani mieszkańcy faktem wywiezienia kilkunastu przyczep cmentarnych śmieci z boksów na tyły nieu
 
2015-06-09
ŁAWNICY SĄDOWI -kadencja 2016 - 2019
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Świercze  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: -        do Sądu Rejonowego w Pułtusku: do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich - 1 ławnik. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2)  &n
 
2015-05-28
Dotyczy wydobywania piask i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej.
 Z uwagi na bardzo liczne przypadki prowadzenia wydobycia kopalin, zwłaszcza piasku i żwiru przez właścicieli gruntów lub osoby uprawnione do władania gruntami bez spełnienia wymagań formalno-prawnych obowiązujących w tym zakresie Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie do wiadomości:
 
Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
2015-05-20
Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
     
 
2015-05-19
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!
 Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.  Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2015. Jest on dostępny n
 
Gminny konkurs języka angielskiego
2015-05-19
Gminny konkurs języka angielskiego
         10 kwietnia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Świeszewie odbył się gminny konkurs języka angielskiego. Organizatorzy gościli uczniów ze szkół podstawowych w Świerczach i Strzegocinie. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III (Super English Junior) i klasy IV-VI (English Super Smart). Młodsi uczniowie prezentowali swoją znajomość języka angielskiego w wierszach lub piosenkach, natomiast przed starszymi uczniami stały czteroetapowe zmagania konkursowe: Super Speller, Super Grammar Checker, Super Listener i oczekiwany przez wszystkich etap prezentacji ustnej – Super Speaker. W przerwach pomiędzy kolejnymi c
 
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej
2015-04-30
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej
 
 
TERMINARZ WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH                                  2015 ROK
2015-04-10
TERMINARZ WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2015 ROK
LP SOŁECTWO  TERMIN GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA 1 Brodowo 28 luty /sobota/ 13 u sołtysa 2 Bruliny 14 marzec /sobota 14.30 świetlica w Świeszewku 3 Bylice 26 luty /czwartek/ 14 u sołtysa 4 Chmielewo 19 kwiecień /niedziela/  15:00 świetlica w Chmielewie 5 Dziarno 14 marzec /sobota/ 11 świetlica w Dziarnie 6 Gaj 21 marzec /sobota/ 14 świetlica w Gaju 7 Gąsiorowo 19 marzec /czwartek/ 13 świetlica w Gąsiorowie 8 Gąsiorówek 21 luty /sobota/ 11 u sołtysa 9 Godacze 12 marzec /czwartek/ 12 u sołtysa 10 Gołębie 10 marzec/wtorek/ 17 u sołtysa 11 Klukowo 18 kwiecień /sobota/ 17 u sołtysa 12 Klukówek 21/marzec/sobota/ 12 u sołtysa 13 Kosiorowo 28 luty/sobota/ 11 świetlica w Dziarnie 14 Kościesze 21 marzec /sobota/ 1
 
2015-03-24
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w 2015 roku w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
Świercze, dnia 2015-03-24 IRiOŚ 7151.4.2015.EP Oznaczenie lokalu Pow. użytkowa  w m 2 Opis lokalu Przeznaczenie lokalu Cena wywoławcza czynszu   Terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu Zasady aktualizacji opłat z tytułu najmu Okres trwania umowy najmu Wysokość wadium w zł Świercze, ul. Zwycięstwa 31 126,47 Lokal użytkowy wraz z wyposażeniem.  Ośrodek Zdrowia 1 500,00 zł  plus VAT Płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca  - od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku (3 lata) 92,25 zł Strzegocin 108,80 Lokal użytkowy wraz z wyposażeniem   Ośrodek Zdrowia 750,00 zł plus VAT Płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca    - od 01.09.2015 roku do 31.08.2018 roku (3 lata) 46
 
2015-03-24
WYKAZ nieruchomości gruntowych Gminy Świercze przeznaczonych do dzierżawy w 2015 r.
 Świercze, 23.03.2015 r.  Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świercze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia   L.p. Oznaczenie nieruchomości położenie Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Czynsz dzierżawny Nr działki KW 1. Część działki Nr 79/5 OS1U/00012831/7 Klukówek 0,0324 ha Działka z usytuowaną Stacją Bazową 22502 sieci GSM  nie będącą własnością gminy Teren nie objęty planem zagospodarowania przestrzennego 1 800,00 zł netto/kwartał Wójt
 
2015-03-10
SZKOLENIE W GĄSIOROWIE
          4 marca 2015 roku w „Młynie Gąsiorowo” odbyło się kolejne szkolenie o tematyce „Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne i Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi.         Szkolenie skierowane było do producentów mleka, a jego celem pokazanie alternatywnych rozwiązań dla uzyskania dodatkowych dochodów z prowadzonej produkcji. Część teoretyczną poprowadził Pan Krzysztof Zaniewski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, a praktyczną&nb
 
2015-02-10
Informacja z IV Sesji Rady Gminy – 29.01.2015 roku
  RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: - Uchwała Nr 19/IV/2015 w/s wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Świercze – jednogłośnie. Rada Gminy nowej kadencji zarządza wybory w sołectwach, obsługę zebrań zapewnia wójt. Wybory zostaną przeprowadzone w terminie do 30 kwietnia 2015 roku, - Uchwała Nr  20/IV/2015 w/s nabycia działek położonych w miejscowości Brodowo – jednogłośnie. Nabycie dotyczy działek wydzielonych z urzędu pod budowę drogi w Brodowie w 2000 roku, jednak ze względu na brak wyprowadzonych spraw własnościowych nie było możliwości wcześniejsze uregulowanie tej sprawy, - Uchwała Nr 21/IV/2015 w/s zmian w uchwale Rady Gminy Świercze Nr 99/XVI/2012 w spr
 
PROSUMENT – DOFINANSOWANIE DO MIKROINSTALACJI OZE
2015-02-10
PROSUMENT – DOFINANSOWANIE DO MIKROINSTALACJI OZE
Program Prosument wystartował w II kwartale 2014 roku. Będzie trwał do 2018 roku. Dzięki niemu beneficjent otrzymuje dotację na inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii. Kto może otrzymać dotacje: - osoby fizyczne - spółdzielnie mieszkaniowe - wspólnoty mieszkaniowe - jednostki samorządu terytorialnego Kwoty dotacji: - w latach 2014-2015 dotacja wynosi 20-40% w zależności od typu instalacji. 20 % dopłaty na instalacje: a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, - 40% dopłaty do instalacji d) systemy fotowoltaiczne &
 
2015-01-29
Komunikat dla płatników składek w KRUS, którzy nie otrzymali przekazów
31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r., że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br. W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpiec
 
2015-01-20
Dofinansowanie do usuwania azbestu w 2015 roku
W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Świercze” , Wójt Gminy Świercze ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2015 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze. Nabór wniosków będzie trwał do 20 lutego 2015 r. W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Świercze w Sekretariacie, ul. Pułtuska 47, pok. 13 komplet dokumentacji. Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Świercze w Referacie Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Pułtuska 47, pok. 12 oraz ze strony internetowej Urzędu www.swiercze.
 
2015-01-12
Informacja z III Sesji Rady Gminy – 18 grudnia 2014 r.
RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: - Uchwała Nr 11/III/2014 Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego – większością głosów /13 za, 1 wstrzymujący/        Uchwałę w/s zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego należało podjąć ze względu na obowiązujący od początku 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy, który określa możliwości zaciągania przez gminę zobowiązań i ich spłat. W celu zmniejszenia rocznych spłat rat kredytów i odsetek w latach 2016-2018 gmina konsoliduje dwa kredyty w kwocie 368 000 zł, wydłużając okres ich spłaty. - Uchwała Nr 12/III/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – jednogłośnie  &nb
 
2015-01-01
Ogłoszenie Wójta Gminy Świercze
w sprawie wysokości stawki taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków          Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 12/III/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalona została taryfa, która będzie obowiązywała od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych z terenu Gm
 
2014-12-10
Informacja z II Sesji Rady Gminy – 4 grudnia 2014 roku
RADA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY: - Uchwała Nr 5/II/2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Świercze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – jednogłośnie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy. Określa cele, formy i zakres współpracy organów samorządu gminnego z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych w sferze których odbywać się będzie działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe. - Uchwała Nr 6/II/2014 w sprawie u
 
2014-12-10
I SESJA RADY GMINY ŚWIERCZE
28 listopada 2014  r.  o godz. 10.00 odbyła się I Sesja Rady Gminy Świercze. Sesja rozpoczęta została odśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych Hymnu Narodowego. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obradom przewodniczył radny senior Jerzy Dębski. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach Pani Danuty Skoczeń. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy Świercze wybrano Pana Wiesława Adamiaka,  Wiceprzewodniczącą została Pani Hanna Kalinowska. W trakcie sesji ustalono składy osobowe stałych komisji Rady Gminy: Komisja Rewizyjna Jerzy Dębski Ryszard Flont
 
2014-12-05
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze
    Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 993,00 zł
 
Podziękowanie mieszkańcom Gminy Świercze
2014-11-21
Podziękowanie mieszkańcom Gminy Świercze
       Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Świercze, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku. Wasza tak liczna obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym świadectwem, że przyszłość naszej gminy jest dla Was bardzo ważna.        Szczególnie dziękuję tym Państwu, którzy doceniliście moją dotychczasową pracę. Oddane głosy są obiektywnym potwierdzeniem, że od lat nasza gmina rozwija się dynamicznie.         Kolejny wybór na stanowisko wójta jest dla mnie wielkim zaszczytem, a jednocześnie motywacją do jeszcze bardziej zdecydowanych działań na rzecz mieszkańców.      
 
2014-11-21
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH -2014 r.
Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wójewództwa mazowieckiego WYBORY WÓJTA GMINY ŚWIERCZE Kandydaci Obwód 1 Obwód 2 Obwód 3 Obwód 4 Obwód 5 Razem % ważnie oddanych głosów Kutner Julian Jakub 229 159 94 113 81 676 29% Misiewicz Adam 361 367 375 295 278 1676 71% Razem 590 526 469 408 359 2352   FREKWENCJA W WYBORACH WYNIOSŁA  - 63%   Obwieszczenie o wyborach do rad na obszarze województwa mazowieckiego   WYBORY DO RADY GMINY ŚWIERCZE   Okręg nr 1 Zadruska Zofia 98 Kalinowski Roman 101 Okręg nr 2 Kalinowska Hanna 86 Gebert Marek Jerzy 69 Szwejkowska Wanda 33 Okręg nr 3 Wiśniewska Jadwiga Ewa 73 Skarżycki Jan Kazimierz 32 Witkowska Barbara 33 Górecki
 
2014-11-19
WYKAZ nieruchomości gruntowych Gminy Świercze przeznaczonych do dzierżawy w 2014 r.
Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świercze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia L.p. Oznaczenie nieruchomości położenie Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Czynsz dzierżawny Termin do złożenia wniosku Nr działki KW 1. Część działki Nr 38/2 OS1U/00014484/3 Świercze 0,0050 Działka zabudowana budynkiem sklepu nie będącym własnością gminy W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada przeznaczenie jako teren usług i administracji (U/A) 250,00 zł netto
 
2014-11-14
GABINET STOMATOLOGICZNY - niespecjalistyczne usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 
 
Konkurs - wygraj kalendarz
2014-11-03
Konkurs - wygraj kalendarz
  Zapraszamy do udziału w konkursie Kalendarzowy Quiz - Statystyki naborów Konkurs dotyczy projektów zrealizowanych z środków pozyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi. Wystarczy zapoznać się z wykresami dotyczącymi projektów złożonych w naborach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi, zamieszczonymi na naszej stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl (w zakładce NABORY  >  STATYSTYKI) i odpowiedzieć na poniższe pytania. Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowane kalendarze promocyjne na 2015r. Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 16 grudnia 2014r. (w dniu 16.12.2014r. liczą się zgłoszeni
 
GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH
2014-10-27
GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH
GABINET STOMATOLOGICZNY W ŚWIERCZACH ul. Zwycięstwa 30 FILIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W LEGIONOWIE www.wspl-legionowo.pl tel. 517-871-948 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska jest samodzielnym publicznym zakładem opieki  zdrowotnej posiadającym osobowość prawną z siedzibą w Legionowie. WSPL rozpoczęła działalność w lipcu 1999 roku. Stale rozwijamy naszą ofertę i staramy się podnieść jakość świadczonych przez nas usług medycznych. Placówka świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne wszystkim ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz realizuje inne świadczenia w zakresie ochrony zdrowia. Dzięki podpisaniu dodatkowej umowy z
 
2014-10-27
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świercze
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świercze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.   Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Świerczach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świercze:     1. KUTNER Julian Jakub , lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Wyrzyki,nie należy do partii politycznej zgłoszony przez KWW BEZ
 
2014-10-27
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świercze
  OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świercze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.   Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Świerczach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych: Okręg Nr 1 1. KALINOWSKI Roman , lat 67, zam. Świercze   zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2014-10-16
OBWIESZCZENIE-informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 
 
2014-09-25
Gminna Komisja Wyborcza w Świerczach
  INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach z dnia 24 września 2014 r. Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. [1] ) podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada     2014 roku. W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja 1. Danuta Alina Skoczeń Kowalewice Nowe Przewodniczący 2. Zdzisław Wi
 
2014-09-05
OBWIESZCZENIE - informacja o numerach i granicach okręgów wyborczych, oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
                                                                                                                             &nbs
 
2014-09-01
TERMINARZ ZEBRAŃ SOŁECKICH W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 r.
  LP SOŁECTWO WRZESIEŃ GODZINA MIEJSCE SPOTKANIA 1 Brodowo 06 / sobota / 15 u sołtysa 2 Bruliny 14 /niedziela/ 17 szkoła w Świeszewie 3 Bylice 10/środa/ 19 u sołtysa 4 Chmielewo 22/poniedziałek/  19  świetlica w Chmielewie 5 Dziarno 07 /niedziela/ 15 świetlica w Dziarnie 6 Gaj 21/niedziela/ 17 świetlica w Gaju 7 Gąsiorowo 17 /środa/ 14 świetlica w Gąsiorowie 8 Gąsiorówek 06 /sobota/ 10 u sołtysa 9 Godacze 08 /poniedziałek/ 12 u sołtysa 10 Gołębie 09 /wtorek/ 17 u sołtysa 11 Klukowo 29/poniedziałek/ 17 u sołtysa 12 Klukówek 29/poniedziałek/ 19 u sołtysa 13 Kosiorowo 07 /niedziela/ 15 świetlica w Dziarnie 14 Kościesze 18/czwartek/ 19 u sołtysa 15 Kowalewice Nowe 19/piątek/ 18 u sołtysa 16 Kowalewi
 
MAZOWIECKIE TALENTY
2014-02-07
MAZOWIECKIE TALENTY
  WIELKI SUKCES UCZENNICY PSP W ŚWIESZEWIE Julia Lubelska, uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie została finalistką tegorocznego  Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Etap wojewódzki tego konkursu odbył się 25 stycznia. Konkurs był  organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie językiem polskim i prezentujących rozległą wiedzę.  Julia należy do grona dwunastu  uczniów szkół podlegających Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie, którzy otrzymali tytuł finalisty.
 
2014-02-01
Ogólnopolski program edukacji ekonomicznej ˝Na własne konto˝
 W drugim tygodniu ferii zimowych (24.02.2014 - 28.02.2014) PG w Świerczach przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto". Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego młodego człowieka. Program "Na własne konto" realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja i Narodowym Bankiem Polskim. Program realizowany jest w dwóch etapach:  Etap I – realizowany w czasie ferii zimowych, zajęcia prowadzone były przez nauczyciela i studentkę ekonomii w 
 
Bezpłatne badania profilaktyczne
2011-03-23
Bezpłatne badania profilaktyczne
Drogie Panie,
Dbajcie o siebie!
Wykorzystujcie szanse jakie dają Wam badania profilaktyczne.
Regularne wykonywanie badań cytologicznych i mammograficznych to pewność, że jesteście zdrowe i szansa na skuteczne wyleczenie w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
Nie ma ważniejszej sprawy w życiu niż zdrowie!
Pamiętajcie, że nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o badaniach.
Zróbcie to dla siebie i dla swoich najbliższych!

 
2011-01-18
Prośba o przekazanie 1% podatku dla DRUŻYNY HARCERSKIEJ ZE ŚWIERCZ
Próbna Drużyna Harcerska Świercze funkcjonuje od 23 września 2010r. pierwsze zbiórki harcerskie liczyły 10 – 12 osób, na dzień dzisiejszy skupiamy 25 osób, uczniów klas IV – VI.

Jak przekazać 1% podatku dla harcerzy ze Świercz?
W polu Nazwa OPP wpisujemy "Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego"
W polu "Numer KRS" wpisujemy "0000291419"
W polu "Inne informacje" wpisujemy "Hufiec Płońsk – DH Świercze".
 
poniedziałek, 31 sierpnia 2015
243 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Cyrusa, Izabeli, Rajmundy
Świetlice wiejskie
Wirtualny spacer
Zadaj pytanie Wójtowi (na pytania nie podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi nie będą zamieszczane)
Regulamin forum
Druki do pobrania
Galeria zdjęć
wiesci
Jan Paweł II Honorowy Obywatel
PG Świercze
PSP Świercze
PSP Świeszewo strona
Blog OSP Świercze
Blog GBP Świercze
Młyn Gąsiorowo
Opieka nad małym dzieckiem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
krok po kroku
LICZNIK ODWIEDZIN : 0200079
Urząd Gminy Świercze, Pułtuska 47, 06-150 Świercze, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: +48.236916045 ; 504232687, email: swiercze@op.pl, http://www.swiercze.pl
NIP: 568-13-16-504
Wszystkie prawa zastrzeżone
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI